STADGAR FÖR EDGAR CAYCE FÖRENINGEN I SVERIGE
Antagna vid föreningsstämman år 2001.


1. Namn och säte:

Föreningens namn är Edgar Cayce föreningen i Sverige. Föreningen har sitt säte i Sundsvall.


2. Föreningens syfte:

Är att sprida information och kunskap om personen Edgar Cayce och det efterlämnade materialet, samt att förvalta och utveckla det efterlämnade materialet.

3. Firmateckning:

Föreningen tecknas var för sig av ordförande och kassör.


4. Medlemskap:

Föreningen är öppen för alla som delar Edgar Cayces ideal och föreningens syfte. Medlem är den som erlagt medlemsavgift för året.

Hedersmedlem:
Styrelsen har rätt att utse hedersmedlemmar. Styrelsen presenterar ny hedersmedlem på föreningsstämman. Hedersmedlemmar är befriade från årsavgiften så länge medlemskapet varar.

En adjungerad ledamot i styrelsen bör vara nära knuten till Edgar Cayces verksamhet i USA.

Styrelsen har rätt att efter prövning utesluta medlem som skadar eller motarbetar föreningen.


5. Medlemsavgift:

Medlemsavgiftens storlek beslutas av föreningsstämman varje år.


6. Kallelse till föreningsstämman:

Kallelse till föreningsstämman ska finnas på hemsidan senast 3 veckor innan föreningsstämman. Eventuellt kan kallelse bifogas föreningens tidning.


7. Föreningsstämman:

Hålls varje år före mars månads utgång.

1.Val av ordförande för föreningsstämman.
2. Val av sekreterare för föreningsstämman.
3. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare.
4. Fastställande av föreningsstämmans stadgeenliga utlysande.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning.
6. Revisionsberättelse och resultaträkning.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Fastställande av årsavgiften.
9. Förslag från styrelsen.
10. Inkomna förslag.
11. Val av ordförande för föreningen.
12. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen, för att senare konstituera sig.
13. Val av 2 revisorer.
14. Val av valberedning (varav 1 sammankallande).
15. Övriga ärenden.


8. Valberedning:

Valberedningen utses av föreningsstämman och ska bestå av 3 ledamöter varav 1 är sammankallande. Valberedningen ska ha sitt första möte senast 3 veckor innan utsatt tid för föreningsstämman.


9. Styrelsens sammansättning:

Lägsta antal ledamöter i styrelsen är 3, samt eventuellt 1 adjungerad ledamot, högsta antal är 7. Ordförande väljs varje år av föreningsstämman. De övriga ledamöterna väljs av föreningsstämman för att senare konstituera sig.


10. Rösträtt:

Rösträtt har varje enskild person i föreningen som betalat medlemsavgiften. Majoritetsbeslut gäller.

Fullmakt:
Bara av styrelsen godkända fullmakter räknas. Fullmakt kan tecknas för medlem som ej kan delta i föreningsstämman. Fullmakt ställs till styrelsen och räknas som 1 röst. Ombud är ej tillåtna.


11. Stadgar och ändringar:

För ändringar av stadgarna fordras beslut av 3/4 majoritet eller 2 på varandra följande föreningsstämmor. Förslag till ändringar ska vara styrelsen tillhanda senast 2 månader innan ordinarie föreningsstämma.


12. Extra föreningsstämma:

Om styrelse eller revisor så fordrar, eller 3/4 av medlemmarna, ska extra föreningsstämma hållas omgående.


13. Upplösning:

Om förslag på föreningens upplösning väcks, ska detta vara föreningen tillhanda senast 2 månader innan föreningsstämman. Det måste anges på kallelsen att föreningens upplösning ska behandlas. För avgörande om föreningens upplösning och fördelning av dess tillgångar fordras beslut vid en föreningsstämma med minst 3/4 dels majoritet.

tillbaka